Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13

Không để sót người tài đức, tránh để lọt người không xứng vào khóa mới

Lần đầu tiên ba cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ sơ kết công tác cán bộ. Trong đó, có bàn về nhân sự Đại hội 13 với tinh thần không để sót những người có đức, có tài; tránh để lọt người không xứng.

Hôm nay (1/7), lần đầu tiên Ban Tổ chức TƯ, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm.

Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng
Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính

Trọng tâm của hội nghị là chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội 13 của Đảng, nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần không để sót những người có đức, có tài, nhưng cũng không để lọt những người không xứng đáng vào cơ quan lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan dân cử.

Kiểm điểm, đánh giá cán bộ đảng viên, chuẩn bị đại hội đảng

6 tháng đầu năm, 3 cơ quan ở các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả,  góp phần vào thành tích chung của cả nước. Trong đó, phải kể đến việc phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình trình Ban Chấp hành TƯ ban hành kết luận 75 về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành TƯ khóa 13; Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Tham mưu ban hành kết luận 72 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Các cơ quan đã tập trung thực hiện 13 đề án, trình Chính phủ ban hành 2 nghị định và tiếp tục hoàn thiện 14 dự thảo nghị định về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản trình Quốc hội về công tác tổ chức, nhân sự.

Công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị gắn với công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc, hoàn thành đúng quy định việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các cấp năm 2019, góp phần đánh giá, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

Công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay đối với cán bộ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, phục vụ kịp thời công tác cán bộ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng.

Kịp thời hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách đối với 2.840 cán bộ thôi tái cử cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp.

Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng
Các đại biểu dự hội nghị

Cũng trong thời gian này, các cơ quan đã sơ kết và tham mưu ban hành kết luận của Bộ Chính trị về kết quả 2 năm thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy. Việc tinh gọn đã thực sự đi vào cuộc sống, đạt được kết quả bước đầu quan trọng.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; số lượng lãnh đạo cấp phó và số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước giảm nhanh.

Đến nay, cả nước đã giảm 4 đầu mối trực thuộc TƯ; 6 tổng cục và 2 bộ tư lệnh cấp tổng cục chuyển thành đơn vị tương đương cấp cục; 83 cục, vụ và tương đương; 119 sở, ngành và tương đương; 5.889 phòng và tương đương; 5.180 tổ, đội và 5.145 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm được khoảng trên 500 ngàn người (gần 15 %) so với năm 2015…

Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính lưu ý, trong 6 tháng cuối năm, 3 cơ quan cần phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả để tập trung tham mưu, thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó có việc tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TƯ, các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Trưởng ban Tổ chức TƯ cũng nhấn mạnh đến việc phối hợp chuẩn bị tốt các văn kiện đại hội đảng, nhất là về công tác nhân sự, bảo đảm chất lượng, góp phần chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc TƯ.

Đồng thời, tích cực tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị TƯ từ nay đến cuối nhiệm kỳ, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng và kỳ họp 10 Quốc hội khóa 14; chuẩn bị bầu cử.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với công tác chuẩn bị nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhà nước gắn với Đại hội 13 và bầu cử.

Triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị; không chạy chức, chạy quyền cũng như không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Thu Hằng

Hồ sơ đẹp, tướng mạo được chưa hẳn là nhân sự tốt cho đại hội Đảng

Hồ sơ đẹp, tướng mạo được chưa hẳn là nhân sự tốt cho đại hội Đảng

Công khai, minh bạch và kết luận rõ ràng là những yếu tố quan trọng để lựa chọn nhân sự bởi hồ sơ đẹp, tướng mạo tốt… chưa đủ để đánh giá năng lực, phẩm chất ứng viên…

Xem  Trình phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13

Leave a Reply